28 abr 2020

ANTICIPO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO

Pipi Estrada dice que Michael Robinson ha muerto y no es cierto ...


Onte se publicou no DOG a “Orde do 24 de abril de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación dos anticipos regulados no Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades financeiras para a formalización de anticipos de prestacións por desemprego con orixe en expedientes de regulación temporal de emprego consecuencia da crise económica provocada polo COVID-19”. Do mesmo xeito que case sempre critico á Xunta de Feijóo, teño que valorar hoxe positivamente esta norma, como un bo exemplo de colaboración interinstitucional, lonxe da confrontación que outras veces practica.

O SEPE está afrontando estas semanas unha tensión excepcional dirixida ao recoñecemento e pagamento dunha vaga de prestacións producidas polos ERTES derivados do estado de alarma como endexamáis sucedeu. Mágoa que o fai con medios personais e materiais moi limitados, por mor dos inmensos recortes que as tesoiras do Goberno Rajoy lles practicaron aos servizos públicos de emprego. Aínda hai que escoitar estos días á xente queixarse da incompetencia do SEPE e do Ministerio de Traballo dos retardos no recoñecemento e pagamento da prestación. Ben se entende a tensión da xente desempregada, pero moito peor a postura dalgúns políticos.

Teño a seguridade desta volta de que a Orde non ten a pretensión de contrastar unha Xunta eficaz cun Ministerio ineficaz. De feito, mesmo a Xunta tivo que ampliar o prazo da resolución dos ERTES en cinco días na famosa Orde publicada no DOG do 2 de abril. Sen que, por certo, se me alcance a entender que valor engadido tivo esa disposición en termos de eficacia e de comprobación de ERTES non axustados a Dereito. Desde logo, a Consellaría lle debería unha explicación por iso a toda a clase traballadora afectada.

Con todo, que se implique ás entidades financieiras neste labor de anticipo é o mínimo que se lles pode esixir ás mesmas, desde unha perspectiva da súa responsabilidade social. Por iso hai que felicitarlle ao Conselleiro de Economía, Emprego e Industria. Así mesmo é acaído que lles corresponda ás empresas facer a declaración responsable, para simplificar a xestión e darlles ás persoas afectadas máis seguridade xurídica. O mesmo que foi acaído que se lles impuxera ás empresas tramitar a prestación de desemprego por ERTES no art. 3 do Real Decreto lei 9/2020. Agardo que as empresas se queixen menos do que se queixaron daquela.

O que non se entende e expresa a preguiza da Xunta de Galicia é que non se lles concedesen os anticipos ás empregadas do fogar, aínda pendentes do subsidio extraordinario por falta de actividade previsto no art. 30 do RD-lei 11/2020, máxime estos días nos que se esgota o prazo dun mes para que o SEPE dea canle á súa tramitación. Sen dúbida que sería máis complexo esixirlles colaboración necesaria ás e aos cabezas de familia, pero desde logo que se poderían articular sistemas alternativos. Pero iso é demasiado pedirlle a esta Xunta. O problema é que estas mulleres si que poden estar nunha situación de necesidade máis forte, en moitas circunstancias. Con todo, valan estas letras para pedirlle á Xunta unha ampliación da cobertura a estas mulleres.

En foto non pode ir alguén que non deixe pegada para a historia. Hoxe é obrigada, para alguén que nos deu tanta ledicia.

20 abr 2020

A DOBRE MORALFalar de Feijóo e dobre moral é unha redundancia. Eiquí outro exemplo.

Como é ben coñecido, a disposición adicional séptima do RD-lei 11/2020 supuxo a desafección das cotas de formación profesional para que se poidan dedicar a prestacións e accións do sistema de desemprego. Na Conferencia sectorial de asuntos Laborais, as CC.AA. gobernadas polo PP puxeron o grito no ceo porque iso implicaba a sustracción de cartos que lles correspondían ás Comunidades Autónomas. Unha recidiva do “España nos rouba”, desta volta expresada por “auténticos patriotas”. Ao día seguinte, o noso presidentiño se alporizaba por tamaño agravio. Aos e ás traballadoras galegas se lles impedía ter acceso á formación profesional.

A realidade é moi outra: o que sucedía é que se lle sustraía á Xunta a capacidade de repartir cartos de formación entre os seus amiguiños. Un tópico do que hai bastante literatura na prensa escrita como para esquecerse del. A única política laboral que eu podo recordar da Xunta de Galiza desde o 2009 é o repartimento a esgalla de subvencións e cartos públicos. En realidade, é toda a capacidade de gasto que ten a flamante Consellaría de Economía, Emprego e Industria, como xa demostrou abondo.
No fondo é outro episodio máis do ananismo moral de Mr. Bean. Como o caso de laiarse polo retraso no pagamento da prestación á xente desempregada do noso país logo de que a Xunta decidise alongar o prazo de resolución dos ERTES, nunha decisión que, seica fose legal, pero que era claramente perxudicial para a clase traballadora.

Falo de dobre moral porque hoxe 20 abril, no DOG, “noutras disposicións” sae publicada unha Resolución do 8 abril “pola que se fai público o Acordo do Consello Galego de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo que se autorizan as cooperativas galegas a destinaren o Fondo de Formación e Promoción Cooperativa á promoción social da comunidade para atender necesidades derivadas da pandemia ocasionada polo COVID-19”. É dicir, nos mesmos días nos que Feijóo choraba con desconsolación por esta nova afrenta de Corpes, un órgano presidido polo seu Conselleiro e dominado por un penetrante arrecendo pepero facía exactamente o mesmo no ámbito das cooperativas.


A verdade crúa é que a Consellaría de Economía, Emprego e Industria xamáis soubo como investir os cartos de formación e emprego. Diso hai moitos exemplos. Por suposto que as traballadoras e os traballadores galegos necesitan cartos para se formaren. Pero iso precisaría dunha executoria transparente e clara, dous adxectivos que non cualifican á política da Xunta de Galiza.

Poño en cabeceira a foto de D. Gerardo Crespo, acae moi ben neste comentario.