3 may 2009

Currículo profesional


LÍDER DE NOVA UNIVERSIDADE E CANDIDATO A REITOR POLA FORMACIÓN NOVA UNIVERSIDADE


JAIME CABEZA PEREIRO.- . Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Universidade de Vigo.
. Nado en Barcelona, o 5 maio 1967.
. Casado, é pai de dúas fillas e un fillo.


. Licenciado -1990- e doutor -1993- en Dereito pola Universidade de S
antiago de Compostela. Coa tese “La buena fe en la negociación colectiva”.
. Profesor da Universidade de Vigo desde outubro 1993. No 1996 accede ao corpo de profesores titulares de Universid
ade.
. Desde decembro do 2000, pertence ao corpo de Catedráticos de Universidade.PRINCIPAIS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN.-
-Non discriminación por sexo-xénero e por idade nas relacións laborais.
-Liberdade sindical e representación das traballadoras/es na empresa.

-Desemprego e xubilación.

-Políticas sociais comunitarias.

TRAXECTORIA ACADÉMICA.-
. Investigador principal en varios proxectos financiados polo Ministerio de Educación, pol
a Xunta de Galicia e pola Universidade de Vigo.
. Director de dous módulos europeos Jean Monnet, de Dereito Social Comunitario e de Conciliación de vida persoal, familiar e laboral.

. Profesor invitado en varias Universidades europeas e latinoamericanas, e asemade noutras institucións internacionais.

. Relator en varios congresos nacionais e internacionais.

. Maxistrado suplente na xurisdicción social.

. Participei como redactor de certos borradores de proxectos de lei, en materia de igualdade e non discriminación.

. Árbitro de eleccións sindicais e de conflitos colectivos.

. Presidente de varios convenios co
lectivos.
. No eido do emprego público, teño asesorado a diversos Concellos na súa xestión de persoal.

. Teño elaborado numerosos informes e ditámenes para entidades diversas, públicas e privadas.

. Son titular da Cruz da Orde do Mérito Judiciario do Trabalho do Brasil.

PUBLICACIÓNS MÁIS IMPORTANTES.-
CABEZA PEREIRO, Jaim
e, La buena fe en la negociación colectiva, 1995.
CABEZA PEREIRO, Jaime, Situaciones legales de desempleo por extincióndel contrato de trabajo, 1996.
CABEZA PEREIRO, Jaime, La extinción del desempleo, 1997.
CABEZA PEREIRO, Jaime y LOUSADA AROCHENA, Fernando, El nuevo régimen legal del contrato a tiempo parcial, 1999.
CABEZA PEREIRO, Jaime, El descuento de la cuota sindical, 2002.
CABEZA PEREIRO, Jaime y RABANAL CARBAJO, Pedro, El recurso de reposición y súplica en el orden social, 2003.
CABEZA PEREIRO, Jaime, La pensión de viudedad, 2004.
CABEZA PEREIRO, Jaime, Las elecciones sindicales, 2009.

ARTIGOS E OUTRAS COLABORACIÓNS.-
No referente a artigos, non sei cómo destacalos. Escribín máis de cen, e unha vintena de capítulos de libro. Ademais coordinei cinco libros e escribín algún capítulo para libros colectivos.

ASESORÍAS E OUTROS.-

Fixen asesorías, informes e convenios colectivos para varios concellos, como os de Monforte, Arzúa, O Grove e Pontevedra.
Tamén traballei en informes bastante relevantes -case todos eles publicados- para institucións públicas, como o Ministerio de Traballo, a Consellería de Traballo, o Consello Galego de Relacións Laborais, a Comunidade Autónoma de Cantabria ou a Escola Galega de Administración Pública.

De igual xeito, colaborei en diversos proxectos con para organizacións sindicais e para diversas entidades privadas (empresas de automoción, fundacións, empresas do metal ou empresas químicas).